گال و راه های جلوگیری از آن (2)
17 آذر

گال و راه های جلوگیری از آن (2)

ممکن است خارش بعد از درمان گال تا مدتی باقی بماند. انجام اقدامات زیر می تواند به فرد برای راحت شدن از خارش کمک کند.