کربوکسی تراپی چیست؟
8 شهریور

کربوکسی تراپی چیست؟

انسان اکسیژن را به درون ریه ها استنشاق کرده و دی اکسید کربن را طی عمل باز دم در محیط آزاد می کند. امروزه از دی اکسید کربن در علم زیبایی استفاده می شود چگونه ؟ دی اکسید کربن در ناحیه زیر پوست تزریق می شود زمانی که دی اکسید کربن در یک ناحیه از […]