سامانه نوبتدهی پزشکی، مشاوره ای و روانشناسی
15 مهر

سامانه نوبتدهی پزشکی، مشاوره ای و روانشناسی

راه اندازی وب سامانه نوبتدهی کلینیک24 وب سامانه نوبتدهی کلینیک24 با قابلیت های متنوع و با آینده ای روشن در خدمت مراکز محترم می باشد. معرفی مراکز پزشکی شامل معرفی پزشکان ، مشاوران و روانشناسان و متخصصان مرکز معرفی خدمات مرکز معرفی بیمه های طرف قرارداد بیوگرافی مرکز ، شبکه های اجتماعی ، نقشه گوگل […]