مراقبت های قبل و بعد از جراحی لیفت شقیقه
4 فروردین

مراقبت های قبل و بعد از جراحی لیفت شقیقه

مراقبت های قبل و بعد از جراحی لیفت شقیقه مراقبتهای قبل از جراحی لیفت شقیقه 8 ساعت قبل از عمل جراحی ناشتا باشید. در جلسه مشاوره قبل از عمل در مورد سوابق پزشکی و داروهای مصرفی به پزشک اطلاع بدهید. حداقل 2 هفته قبل از عمل جراحی از سیگار و دخانیات استفاده نکنید. ممکن است […]