لیفت بینی با نخ و بدون عمل جراحی
10 خرداد

لیفت بینی با نخ و بدون عمل جراحی

بینی زیبا بدون نیازبه جراحی داشتن بینی زیبا وسربالا آرزوی بسیاری ازاشخاص میباشدولی به دلیل ترس ازتیغ جراحی شاید به سمت این عمل نسبتا سنگین نروند.اما خوشبختانه با پیشرفت روشهای درمانی ومتریال مورداستفاده درپزشکی درمواردی میتوان بدون رفتن زیرتیغ جراحی بینی را به سادگی زیبا وسربالا کرد البته درمواردی که بینی مشکل ساختاری وآناتومیکی مانند […]