عمل لیفت با سلول بنیادی و چربی
2 شهریور

عمل لیفت با سلول بنیادی و چربی

سلول بنیادی سلول بنیادی در سلول های چربی وجود دارند این سلولها همراه با انتقال چربی از بدن خود فرد (پیوند اتولوگ ) به ناحیه دیگر تزریق می شوند و تحت عنوان سلولهای مشتق شده مزانشیمال مادر از بافت چربی خوانده می شوند .   سلولهای مادر یا سلول بنیادی مشتق شده از بافت چربی […]