بالا بردن یا لیفت ابرو و پیشانی
7 فروردین

بالا بردن یا لیفت ابرو و پیشانی

با لیفت ابرو و پیشانی خطوط چروک که به صورت عرضی و یا عمودی بین دو چشم و پیشانی قرار دارد از بین می رود. هم چنین فاصله بین پلک و ابرو به صوت طبیعی باز می گردد و ابرو ها در جایگاه طبیعی خود قرار می گیرند که در دوران جوانی قرار داشت. این […]