درباره فیلر چربی
30 تیر

درباره فیلر چربی

فیلر چربی چیز خوبیست ولی مشکل فیلر چربی این است که باید در چند جلسه انجام شود و جلسات بالا باعث محدودیت می شود. 2 تا 5 جلسه با فاصله جلسات 3 تا 6 ماه در هر بار تزریق چربی 20 تا 30 درصد آنچه که تزریق می شود ماندگاری پیدا میکند. برای رسیدن به […]