اگر آنتی بیوتیک می خورید از این غذاها بپرهیزید
30 مرداد

اگر آنتی بیوتیک می خورید از این غذاها بپرهیزید

تاثیر متقابل مواد غذایی و آنتی بیوتیک ها به سه شیوه اجرا می شود که عبارتند از: غذا جذب دارو رو متوقف میکند، میزان جذب دارو را کند کرده یا در جذب دارو تداخل ایجاد میکند. برخی از مواد غذایی که باید در حین مصرف آنتی بیوتیک ها از خوردنشان خودداری شود : غذاها و […]