آشنایی با بیماری پمفیگوس
22 خرداد

آشنایی با بیماری پمفیگوس

بیماری پمفیگوس بیماری پمفیگوس یک بیماری تاولی داخل اپیدرمی خود ایمنی ، نادر و کشنده است که پوست و غشای مخاطی را گرفتار می سازد .اتوآنتی بادیهای lgA موجود در گردشی که با سطح کراتینوسیتها وارد واکنش می شوند ، اتصالات بین سلولهای اپیدرمی را تخریب کرده تاول ایجاد می کنند . این بیماری با دو […]